Ochrana osobných údajov

    Mgr. Pavlína Hollá, Na pasienku 30, 900 25 Chorvátsky Grob, IČO 35269375, DIČ 1035291268, číslo živ. registra 104-17489 (ďalej len ako "Správca")
  1. Záujemca udeľuje Správcovi potvrdením príslušného poľa pred odoslaním registračného formulára súhlas na spracovanie jeho osobných údajov v súlade s týmto dokumentom. Tento súhlas udeľuje do odvolania, max. na dobu fungovania spoločnosti.
  2. Vaše osobné údaje bude spracovávať len na základe platného právneho dôvodu a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu. Správca spracúva osobné údaje na plnenie svojich záväzkov voči záujemcom a členom programu, a to najmä pri vystavení faktúry, kontaktovaní záujemcu v súvislosti so zaslaním potvrdzujúceho e - mailu a zaslaním údajov k platbe, oboznámení člena s možnosťou registrácie pre nasledujúce obdobie a za účelom zasielania reklamných správ týkajúcich sa produktov Správcu či tretích strán. Odoslaním registračného formulára záujemca vyjadruje súhlas so zasielaním reklamných správ.  Správca zodpovedá za to, že tieto osobné údaje nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám okrem rozsahu potrebného na splnenie si záväzkov Správcu podľa týchto VOP, respektíve zasielania reklamných správ, ak si ich záujemca vyžiadal. 
  3. Správca spracúva osobné údaje v prípade záujemcu - spotrebiteľa v rozsahu krstné meno, priezvisko, užívateľské meno, adresa trvalého bydliska (ulica, súpisné a orientačné číslo budovy, mesto, PSČ), adresu na doručovanie písomností v listinnej podobe, ak je odlišná od adresy trvalého bydliska, fakturačná adresa, kontaktná e - mailová adresa, telefónne číslo, a v prípade fyzickej osoby - podnikateľa a fyzickej osoby, ktorá vypĺňala prihlášku za právnickú osobu krstné meno a priezvisko osoby a jej vzťah k záujemcovi, obchodné meno, resp. názov, sídlo, resp. miesto podnikania záujemcu, IČO záujemcu, DIČ záujemcu, ak bolo pridelené, e - mailovú adresu záujemcu a adresu na doručovanie písomností záujemcu, ak je odlišná od sídla alebo miesta podnikania záujemcu. 
  4. V prípade, že si záujemca pri registrácii vyžiada zasielanie aktuálnych informácií o ponuke Správcu a jej partnerov označením príslušného poľa, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na kontaktnú e - mailovú adresu záujemcu, resp. člena programu. O zrušenie tejto služby môže záujemca, resp. člen programu požiadať elektronickou poštou na adrese: holla.pavlina@gmail.com
  5. Záujemca, resp. člen programu môže požiadať o zmenu alebo výmaz svojich osobných údajov písomne elektronickou poštou na adrese: holla.pavlina@gmail.com Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Správcu a údaje budú následne vymazané. V prípade, že v účtovnom systéme boli zaevidované daňové doklady, ktorých evidencia vyžaduje evidenciu osobných údajov (faktúra, zálohová faktúra, opravný daňový doklad), takéto údaje nie je možné vymazať z dôvodu ich zákonne požadovanej archivácie.
  6. Správca využíva funkciu "cookies" od spoločnosti Facebook a Google, ktorá zaznamenáva pohyb záujemcu a člena programu v rámci stránky. Informácie získané vďaka službe "cookies" slúžia na personalizovanie ponuky, vylepšenie stránky a zlepšenie zákazníckej podpory. Služba "cookies" zároveň zabezpečuje zobrazovanie reklamy Správcu a jeho produktov na iných webových stránkach prezeraných záujemcom a členom. Pri tejto činnosti nedochádza k zaznamenávaniu osobných údajov alebo iných údajov okrem informácií o navštívenom obsahu stránky, IP adresy, z ktorej zákazník stránku navštívil, o čase strávenom na stránke a iných aktivitách spojených s návštevou stránky. Informácie o pohybe záujemcu, resp. člena na stránke ukladá internetový prehliadač na disk počítača, z ktorého záujemca či člen programu navštívil stránku a spoločnosť Facebook a Google ich načítava pri návšteve iných stránok za účelom výberu reklám. Toto správanie môže zákazník zrušiť na svojom internetovom prehliadači.
  7. So zaistením niektorých našich zmluvných alebo zákonných povinností nám pomáhajú ďalšie osoby, ktoré sú v pozícii spracovateľov (účtovníci, administratívna výpomoc, poskytovatelia dátových úložísk a softvérových aplikácií...). Uzatvárame s nimi písomné zmluvy, v ktorých je zakotvená povinnosť chrániť vaše osobné údaje. Osobné údaje môžu byť sprístupnené aj príslušným správnym orgánom, ak nám takú povinnosť ukladá zákon (napr. v prípade kontroly). Vaše osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere pomocou najmodernejších technológií a takisto sme prijali a udržiavame rôzne technické a organizačné opatrenia, ktoré zabraňujú ich zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu.
Obchodné podmienky
Ochrana osobných údajov