Obchodné podmienky

1.1 Všeobecné ustanovenia
Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim - spotrebiteľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia Občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a Zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim - podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.
Všetky objednané materiály alebo výukové materiály, ktoré sú súčasťou seminárov, sú informačným produktom. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autorky je zakázané. Objednávkou akéhokoľvek vzdelávacieho produktu súhlasíte, že akékoľvek použitie informácií z tréningových materiálov a úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú len vo vašich rukách a autorka za ne nenesie žiadnu zodpovednosť.
V mojich materiáloch a výukových programoch môžete nájsť aj informácie o produktoch alebo službách tretích osôb. Tieto informácie sú len odporúčaním a vyjadrením autorkinho názoru k tejto tematike. Za spokojnosť s ich využívaním nesie zodpovednosť poskytovateľ týchto tovarov a služieb.
1.2 Všeobecné podmienky
Mgr. Pavlína Hollási vyhradzuje právo na zmenu obsahu vzdelávacích programov.
Mgr. Pavlína Hollá nenesie zodpovednosť za žiadne nároky na straty či poškodenie majetku vzniknuté jednotlivcom, alebo za akékoľvek nároky alebo škody, vrátane tých, ktoré vyplynú zo zmeny alebo zrušenia udalosti alebo služby.
Vyhradzujem si právo na zmenu miesta konania seminára. Účastníci budú v tomto prípade včas o zmene informovaní.
2. Objednávka
Všetky informácie týkajúce sa jednotlivých produktov poskytuje predávajúci na webových stránkach. Bližšie informácie môžete získať na adrese: holla.pavlina@gmail.com
Kupujúci objednáva vybranú službu vyplnením objednávkového formulára. Kupujúci je povinný objednávku pred jej odovzdaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, t.j. predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu objednané služby a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu služieb.
Kupujúci odovzdaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s Obchodnými podmienkami spoločnosti Mgr. Pavlína Hollá a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá vzniká vyplnením a odovzdaním objednávky.
3. Faktúry a forma platby
Ohľadne platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu po uskutočnení platby daňový doklad - faktúru, ktorá slúži ako doklad o zakúpení tovaru.
Platba jednorázovo znamená, že zaplatíte ihneď po odovzdaní objednávkového formulára bankovým prevodom, alebo v prípade platby kartou vám bude táto čiastka zúčtovaná z vášho bankového účtu.
4. Spôsob platby
bankovým prevodom (1 - 2 dni) na účet v SR v EUR
5. Dodacie lehoty

Elektronické produkty Vám prídu e-mailom po zaplatení resp. po pripísaní platby na účet. Ak by Vám produkty neprišli do 24 hodín, neváhajte ma urýchlene kontaktovať. Vo výnimočných prípadoch, ak by som nebola schopná tento termín dodržať (napr. cestovanie, choroba...) Vás budem včas informovať.

6. Spôsob dodania tovaru
Elektronické produkty sú zasielané e-mailom.
V prípade zakúpenia online programu, celý prebieha elektronicky na tejto stránke, prístupové údaje do členskej sekcie Vám zašleme e-mailom bezprostredne po zaplatení a spárovaní platby.
7. Storno podmienky
Ak sa rozhodnete zrušiť účasť na seminári, môžete tak urobiť elektronickou formou na email: holla.pavlina@gmail.com
Ak tak urobíte do 14 dní pred termínom konania seminára, vrátime vám 100% zaplatenej sumy po uvedení objektívnych dôvodov pre zrušenie vašej účasti. Neskôr Vám stornujeme 50% sumy, posledných 5 dní pred konaním seminára 100% sumy.
Zakúpený vstup je prenosný - ak nemôžete prísť, pošlite namiesto seba niekoho iného alebo si môžete vybrať iný z ponúkaných termínov. Pri rozdieloch v cenách Vám bude vyúčtovaný buď doplatok alebo vrátený preplatok.
V prípade online programu má klient nárok na vrátenie peňazí do 14 dní od začatia programu, pokiaľ sa tak rozhodne a upovedomí o tom e-mailom na holla.pavlina@gmail.com . Po uplynutí tejto garančnej doby nemá nárok na vrátenie peňazí.
Ak zakúpený e-book nesplnil očakávania kupujúceho, je možné požiadať o vrátenie peňazí s uvedením dôvodu na e-mail: holla.pavlina@gmail.com.
8. Zodpovednosť za obsah webu
Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.
9. Ochrana osobných údajov
Ochranu vašich súkromných údajov berieme vážne a všetky osobné údaje (emailové adresy a iné) sú spracovávané na základe zákona o ochrane osobných údajov. Robíme všetko pre to, aby sme vami zverené údaje zabezpečili proti manipulácii, strate, zničeniu či zásahu nepovolaných osôb.
Na požiadanie sme schopní poskytnúť informácie o tom, aké údaje o vás na našom webe zaznamenávame. V prípade navštívenia našich stránok, zaznamenávame štandardným spôsobom IP adresu, pridelenú vaším poskytovateľom, www stránku, z ktorej nás navštívite, jednotlivé navštívené stránky nášho webu, dátum a dĺžku vašej návštevy. Ďalšie osobné údaje, ako napríklad meno a email, zaznamenávame len v prípade, že nám ich poskytnete dobrovoľne v rámci registrácie na našom webe, nákupom produktov, súťažou či vyplnením formulára a ankiet.
Vaše osobné údaje využívame k tomu, aby sme vás informovali o ponukách či službách, ktoré poskytujeme, prípadne k ďalšej komunikácii v rámci našej obchodnej stratégie. Účasť na informáciách tohto typu je úplne dobrovoľná a ak nemáte záujem o informácie tohto typu, môžete nás kontaktovať a kedykoľvek sa tak z nich odhlásiť.
Pre uľahčenie vašej orientácie a pohybu na našich stránkach využívame ukladanie súborov cookies vo vašom prehliadači.
10. Záverečné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2018 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
11. Kontakt
Mgr. Pavlína Hollá, Na pasienku 30, 900 25 Chorvátsky Grob
tel: 0906 387 156
IČO: 35269375
DIČ: 1035291268

Číslo živ. Registra: 104-17489, Obvodný úrad Senec

Na stránkach vyjadrujem len svoje názory. Žiadna z uvedených informácií nenahrádza lekársku starostlivosť. Pri akýchkoľvek zdravotných problémoch doporučujem navštíviť lekára.